Právne vyhlásenie

Webové stránky spoločnosti Duna-Dráva Cement Kft., respektíve ich obsahy a ich všetky časti sú chránené autorským právom. Osobou na výlučné vykonávanie týchto práv je spoločnosť Duna-Dráva Cement Kft.
Bez predbežného vyžiadania písomného súhlasu spoločnosti Duna-Dráva Cement Kft. je zakázané akékoľvek použitie, reprodukovanie, postúpenie, šírenie, spracovanie, či ukladanie celého alebo čiastkového obsahu týchto webových stránok.
Pod obsahom webových stránok spoločnosti Duna-Dráva Cement Kft. sa rozumie ich pôvodne sformulovaná a nezmenená verzia.

Spoločnosť Duna-Dráva Cement Kft. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a prepracovať obsah svojich webových stránok, obmedziť prístup k nim, respektíve ich zrušiť. Spoločnosť Duna-Dráva Cement Kft. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a/alebo straty súvisiace s prístupom k webovej stránke, ako ani za informácie, dokumentácie a iné písomné materiály dostupné na týchto stránkach, respektíve súvisiace s ich použitím, ako ani za škody spôsobené nedostupnosťou alebo nesprávnym fungovaním či poruchou webových stránok, respektíve s nesprávnym interpretovaním ich obsahu.

Spoločnosť Duna-Dráva Cement Kft. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsahy vytvorené, odoslané, uložené, sprístupnené alebo uverejnené treťou stranou, na ktoré sú naviazané, alebo na ktoré sa odvolávajú webové stránky spoločnosti.   

V prípade, že naše webové stránky obsahujú linky nadväzujúce na webové stránky prevádzkované tretími osobami, prosíme vezmite do úvahy, že nemáme vplyv na vytváranie a uverejňovanie obsahu týchto externých stránok a preto neberieme ani zodpovednosť za ich právne postavenie, hodnovernosť či úplnosť.  Spoločnosť Duna-Dráva Cement Kft. sa jednoznačne dištancuje od takýchto obsahov. Odporúčame vám preštudovať a oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok prevádzkovaných tretími stranami, s ich vyhláseniami ohľadne ochrane osobných údajov ako aj obsahom ich tiráže.   

© Duna-Dráva Cement Kft., Vác. Všetky práva sú vyhradené.