Adatkezelési tájékoztató pályázat beadásához

Adatkezelési tájékoztató - Önéletrajzok kezelésével kapcsolatban

Hatályos 2018. február 23-tól

A Duna-Dráva Cement Kft. (székhely: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. Cg. 13-09-060842, mint Adatkezelő) jelen tájékoztatóban rendelkezik a hozzá beérkező önéletrajzokkal kapcsolatban végzett adatkezeléséről betartva a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, az Európai Parlament és Tanács 2016/ 679 Rendeletében foglaltakat, mely értelmében a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

A Duna-Dráva Cement Kft. álláshirdetéseire az alábbi módokon történhet a jelentkezés:

1. A www.duna-drava.hu weboldalon keresztül a https://www.duna-drava.hu/hu/palyazati-urlap linken
 • HR adatbázisba történő jelentkezéssel vagy

 • egy meghirdetett pozícióra történő jelentkezéssel

A weboldal használatával összefüggésben a Felhasználó elfogadja a honlapon szereplő Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket, mely a https://www.duna-drava.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat linken érhető el.

A weboldalra látogató Felhasználó az adatbázisba, vagy egy meghirdetett pozícióra történő jelentkezéssel az adatkezelés megkezdése előtt elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért a weboldal használata előtt a Tájékoztató figyelmes átolvasása a Felhasználó kötelessége.

2. Közvetlen e-mail küldéssel a palyazat@duna-drava.hu e-mail címre.

A pályázat beküldésével egyidejűleg a pályázó az Adatkezelő részére írásban nyilatkozni köteles, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Postai úton: Duna-Dráva Cement Kft. Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály, Személyügyi Csoport 2601 Vác, Pf. 198

A postai úton beküldött pályázatok esetén a pályázó az Adatkezelő részére írásban nyilatkozni köteles, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Személyesen a Duna-Dráva Cement Kft. Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály, Személyügyi Csoportjánál a 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. címen átadott pályázatok esetén.

A személyesen leadott pályázatok esetén a pályázó az Adatkezelő részére írásban nyilatkozni köteles, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során illetve az e-mail, postai levél megküldésével vagy személyes pályázat leadással a pályázó álláspályázatra beküldött, kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatainak kezelés az alábbiak szerint történik.

Az Adatkezelő adatai
 • Az adatok kezelője a Duna-Dráva Cement Kft.
 • Székhelye: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-060842                  
 • Képviseli: Szilágyi Zsolt elnök-vezérigazgató és Jan Van Laar pénzügyi gazgató
 • Jelen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén e-mail cím: info@duna-drava.hu
A kezelt adatok köre

Az álláspályázatra jelentkezés során a pályázónak a weboldalon a következő személyes adatait kell megadni a pályázat elbírálásához:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • telefonszám (a kapcsolatfelvétel céljából)
 • e-mail cím
 • város
 • munkatapasztalat (legördülő menüs választás)
 • jelenlegi munkahely, korábbi munkahelyek
 • idegen nyelv ismeret (jelölő négyzettel)
 • egyéb nyelvismeret (szöveggel)
 • számítógépes ismeret (jelölő négyzettel)
 • egyéb számítógépes ismeret (szöveggel)
 • jogosítvány megléte
 • bérigény
 • hol találkozott az álláshirdetéssel
 • önéletrajz feltöltése
 • egyéb dokumentum feltöltése
 • hozzájárulás önéletrajz megőrzéséhez (választási lehetőséggel)
 • adatvédelmi nyilatkozat megismerése (weboldal használatával kapcsolatban)
 • adatkezelési tájékoztató megismerése (önéletrajzok kezelésével kapcsolatban)

Amennyiben bármelyik adat hiányzik, az Adatkezelő az önéletrajzot kezelni nem tudja, vagy más esetben (pl. adatkezelés megismerésének hiánya a felhasználó részéről) nem szerez jogosultságot arra.

Az álláspályázatra jelentkezés során a pályázó e-mailben vagy postai úton megküldött vagy személyesen leadott pályázatában szereplő, fenti kezelt adatok körétől eltérő, vagy azt meghaladó adatokat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban szereplők szerint kezeli.

A weboldalon történő adatmegadásra, álláspályázatra jelentkezésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő az álláspályázatra jelentkezés során birtokába került személyes adatokat a következő célokra használja:

Kiválasztási eljárás során: a rendelkezésére bocsátott adatok birtokában az állás betöltésére legalkalmasabbnak vélt jelölt kiválasztása az aktuális nyitott pozíciók valamelyikére

Kapcsolatfelvétel során: az állás betöltésére vonatkozó kiegészítő információk bekérése (pl. állásinterjú időpontjának egyeztetése, sikeres pályázat esetén a munkába állás legkorábbi lehetséges időpontja…stb.), a pályázatok elbírálását követően a pályázók tájékoztatása az önéletrajzuk elbírálásáról, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, mely a pályázó kifejezett hozzájárulásával - a későbbiekben esetlegesen megüresedett pozíció betöltése, mint cél megvalósulásának esetére - a pályázat beküldését követő egy évig kezelhető.

A pályázónak már az önéletrajz beküldésével egyidejűleg is lehetősége nyílik nyilatkozatot tenni az adatkezelésre vonatkozóan. Ebben az esetben a további adatkezelés kapcsán az alábbiak közül választhat:

 • hozzájárul
 • nem járul hozzá
 • a pályázat elutasítása esetén nem járul hozzá adatai kezeléséhez.

A pályázónak a a pályázat elutasítása esetén lehetősége van arról nyilatkozni, hogy  a további adatkezeléshez nem járul hozzá. Erre a pályázat elbírálásáról szóló értesítő levél csatolmányaként küldött nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével nyílik lehetősége.

A személyes adatok törlése:
 • az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a pályázó fenti három lehetőség alapján kiválasztott nyilatkozata szerint, vagy

 • a jelen pontban megjelölt egy éves határidő elteltével, illetve

 • a pályázó kifejezett, írásbeli kérésére 15 napon belül törlésre kerülnek.
A személyes adatok kezelésének jogalapja

A pályázók az álláspályázatra történő jelentkezéssel hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a pályázó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A pályázók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon és a beküldött pályázatokban. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult. Az Adatkezelő jelen adatkezelésével összefüggésben Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Felhasználó jogai

Adatkezelő a pályázó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben igénybe vesz adatfeldolgozót akkor annak nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben a(z) info@duna-drava.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Tájékoztatás kérés esetén az igénylő személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával tudja a kérelmét benyújtani. Bármelyik hiánya esetén a kérelem nem teljesíthető, az elutasításra kerül.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszol.

A pályázó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését a helyes adatok egyidejű megküldésével a(z) info@duna-drava.hu e-mail címen vagy a Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. postai címen. Helyesbítés kérés esetén az igénylő a helyes adat megküldésével, személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával tudja a kérelmét benyújtani. Bármelyik hiánya esetén a kérelem nem teljesíthető, az elutasításra kerül.

Pályázó a fentieken kívül kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a(z) info@duna-drava.hu e-mail címén vagy postai úton Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. címen. A kérelmet indokolni nem szükséges, ám a kérelmező személyazonosságának igazolása ekkor is kötelező és a levelezési cím megadása is. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a pályázót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a pályázó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a pályázó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A személyazonosság igazolásának célja a kérelmező személyének egyértelmű beazonosítása.

A levelezési cím megadásának célja a kérelmező tájékoztatása a kérelme elbírálásáról és teljesítéséről.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a pályázók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A pályázó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása vagy e-mailben küldése esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a pályázóval ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az az eset is előfordulhat, hogy a pályázó adja meg személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges személyes adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a pályázó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a(z) info@duna-drava.hu e-mail címre, vagy a Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknélNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bíróságnál.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény rendelkezései az irányadóak.Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy - az érintettek egyidejű tájékoztatásával - jelen Tájékoztatót módosítsa.


© Duna-Dráva Cement Kft., Vác. Minden jog fenntartva.