Tájékoztatás panaszkezelésről

Jelen tájékoztató célja, hogy a Duna-Dráva Cement Kft.-vel (továbbiakban: Vállalkozás) szerződéses jogviszonyban álló, vagy a majdani szerződéses jogviszonyban álló fogyasztókat (továbbiakban: Fogyasztó) tájékoztassa a panaszkezelés eljárási rendjéről eleget téve a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek.

Panaszkezelés rendje:

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (e-mail, postai levél) közölheti a Vállalkozással. Tájékoztatjuk a Fogyasztókat, hogy személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség.

Írásbeli panasz kivizsgálása:

 • A Fogyasztó írásbeli (e-mail; postai levél) panaszát az alábbi címre továbbíthatja:
 • E-mailben továbbított panasz esetén: info@duna-drava.hu
 • Postai levélben továbbított panasz esetén: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.
 • A Fogyasztó eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • Az írásbeli panaszt a Vállalkozás annak beérkezését követő harminc (30) napon belül megvizsgálja, és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik a válasz közlése iránt. Harminc (30) napnál rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.
 • Amennyiben a Vállalkozás a panaszt elutasítja, az álláspontját köteles indokolnia. A panasz elutasítása esetén, vagy a panasz kivizsgálására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően Fogyasztó a panaszával a 2. pontban meghatározott, békéltető testületek eljárását kezdeményezheti. Vállalkozás fogyasztói jogvita esetén a békéltető testület eljárását igénybe veszi.

Szóbeli panasz elintézése:

 • Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy személyes ügyfélszolgálatot nem működtet. A szóbeli panaszok előterjesztésére kizárólag telefonon van lehetőség az alábbi elérhetőségen:
 • Telefonos panaszügyintézés: +36 27 511 600
 • Vállalkozás a szóbeli panaszt annak előterjesztését követően azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Vállalkozás a jegyzőkönyv másolati példányát legkésőbb a beérkezést követő harminc napon belül megküldi a Fogyasztónak az érdemi válasszal együtt.
 • Telefonon közölt panasz esetén a Vállalkozás egyedi azonosítószámmal látja el a panaszt, és azt a Fogyasztóval köteles közölni.

A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben a Vállalkozás a panaszt elutasítja, az álláspontját köteles indokolnia. A panasz elutasítása esetén, vagy a panasz kivizsgálására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően Fogyasztó a panaszával a 2. pontban meghatározott, békéltető testületek eljárását kezdeményezheti. Vállalkozás fogyasztói jogvita esetén a békéltető testület eljárását igénybe veszi.

Panasszal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

 • A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
 • A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt (5) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • Vállalkozás a panasz előterjesztése, valamint a panasz megvizsgálása során a tudomására jutott Fogyasztó adatait Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően kezeli.

Fogyasztói jogvita kezelése:

Amennyiben Vállalkozás a panaszt elutasítja, vagy a panasz kivizsgálására nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, Fogyasztó a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat. Lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás vagy annak képviseletére feljogosított szerv székhelye határozza meg.

Békéltető testületek elérhetőségei:
A megtekintéséhez kérjük, kattintson a választott testület nevére.

 

Vác, 2017. június 29.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu